Op. Dr. Meral Sönmezer muayenesi olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu (‘’kişisel veri kanunu’’) ve ‘’kişisel sağlık verilerinin işlenmesi ve mahremiyetinin sağlanması hakkında yönetmelik’’ uyarınca sağlık kuruluşu olarak sizlere sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli olan kişisel bilgilerinizi kaydedecek, arşivleyecek, gerekli durumlarda yetkili 3. Kişiler / kurumlar ile paylaşacak ve kişisel veri kanunu’nda sayılan şekillerde işleyeceğiz. Bu nedenle karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

1.Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Veri Sorumlusu Op. Dr. Meral Sönmezer veri sorumlusu sıfatı ile sizlere sağlık hizmeti sunabilmek için aralarında kimlik bilgileriniz, hasta protokol numaranız, ödeme ve fatura bilgileri gibi finansal verileriniz, özel sağlık sigortası veya sosyal güvenlik kurumu verileriniz, laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık verileriniz gibi verilerinde bulunduğu bir takım kişisel bilgilerinizi kaydederek her hâlükârda kişisel veri kanunu’nda ön görülen şekilde ve şartlara tabi olarak arşivlerimizde işleyeceğimizi bildiririz.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Ve Hukuki Sebebi Kişisel verilerinizin işlenme amaçları arasında ; randevu aldığınız taktirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlanması, muayehanenin iç işleyişini planlama ve yönetme, faturalandırma yapılması, kimliğinizin doğrulanması, anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme, ilaç ve tıbbi cihaz temini yer almaktadır

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kamu sağlığı ve koruyucu hekimlik hizmetleri amacı ile ve kişisel veri kanunu’nda yer alan şartlara tabi olarak, TC Sağlık Bakanlığı ile İl Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı sair birimler başta olmak ancak bu kurumlarla sınırlı olamamak üzere yetkili makamlar tarafından talep edilmesi, yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından ya da kurulan e-nabız ve benzeri sistemler kapsamında talep edilmesi halinde ya da tarafımıza yüklenen bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında kişisel verilerinizin ilgili makamlar ve kişiler ile ve denetçiler; danışanalar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız iş birliği yaptığımız, yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. Kişiler ile paylaşılacağını bildiririz. Kişisel verileriniz SGK tabiiyetindeki hastalar için sosyal güvenlik kurumu ile özel sigortanızı kullanmanız halinde üyesi olduğunuz sigorta şirketiniz ile paylaşılacaktır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında toplanmaktadır.

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Olarak Alınan Güvenlik Tedbirleri Veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veri işleme faaliyetlerini gerçekleştiren muayehanemiz;

a) Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek

b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek

c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacı ile uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktan sorumludur ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır. Buna ek olarak, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Korumu Kurulu tarafından belirlenen ek güvenlik tedbirleri de alınmaktadır.

6. Verileri İlenen İlgili Kişiler Olarak Haklarınız Kişisel Veri Kanunu 11. maddesi kapsamında muayehanemize başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. Kişileri öğrenebilir, kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir, mevzuatta ön görülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteyebilir, aktarım yapılan 3. Kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin, iletilmesinin, talep edebilir, kişisel veri kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Biz Sizi Arayalım